اين دوره شامل يادگيرى نوشتن يك نامه ادارى به زبان ساده ميباشد.

در اين دوره ١٠ جلسه ايى استفاده از زبان و گرامر صحيح ، رعايت ادب  همراه  با به كارگيرى جملات كوتاه و واضح و همچنين  نگارش صحيح  جهت مكاتبه آموزش داده خواهد شد.