اين دوره شامل نحوه نگارش و مكاتبات عمومى و خارجى پيشرفته همراه با ارائه منابع جامع و اصلى به همراه بررسى گرامر هاى پيشرفته

در حوزه بين الملل و تجارى با بكارگيرى روش علائم اختصارى و نگارشنامه هاى تجارى ميباشد كه در يك ترم ١٠ جلسه ايى فشرده آموزش داده ميشود.