تمركز اصلى از بر پايى ، ارائه ، آموزش و يادگيرى اين دوره بر پايه فنون ترجمه متون ادارى و تجارى

با بهره گيرى از اداى حق مولف و صاحب اثر ميباشد به گونه اى كه ترجمه برگردان خدشه ايى بر متن و يا كتاب نداشته باشد.

اين دوره شامل يك ترم ١٠ جلسه ايى  مقدماتى با نحوه ترجمه سطر به سطر و همچنين يك ترم ١٠ جلسه ايى پيشرفته با تمركز بر روى ترجمه هم زمان متون اصلى خواهد بود.