تمركز اصلى از بر پايى ، ارائه ، آموزش و يادگيرى اين دوره بر پايه فنون ترجمه متون ادارى و تجارى

اين دوره شامل نحوه نگارش و مكاتبات عمومى و خارجى پيشرفته همراه با ارائه منابع جامع و اصلى به همراه بررسى گرامر هاى پيشرفته

اين دوره شامل آموزش نحوه تدريس  زبان انگليسى به بزرگسالان و كودكان در ٤ دوره و ترم ١٠ جلسه ايى بوده

اين دوره شامل نحوه نگارش و مكاتبات عمومى و خارجى پيشرفته

اين دوره شامل آموزش نحوه تدريس  زبان انگليسى به بزرگسالان و كودكان در ٤ دوره و ترم ١٠ جلسه ايى بوده

اين دوره شامل يادگيرى نوشتن يك نامه ادارى به زبان ساده ميباشد.